Site Overlay

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes søndag den 28. april klokken 13.00 – 15.00

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer af bestyrelsen samt medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller stemmefuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse – sendes til formand@hillerod-esport.dk.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af næstformand
8. Valg af kasserer
9. Valg af ét bestyrelsesmedlem
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt


Copyright © 2020 . All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes
Scroll Up